Music Management

Music Management er en uddannelse for dem, der brænder for at være en del af fremtidens musikbranche. Music Management kvalificerer til arbejde med ledelse, udvikling og drift i musikbranchen og beslægtede oplevelses- og kulturindustrier. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer teori og praksis i spændingsfeltet mellem samfundsfag og humaniora. Studieture og praktikophold bidrager til at styrke både nationale og internationale netværk, ligesom RMC’s eget studiemiljø byder på frugtbare relationer på tværs af konservatoriets uddannelser.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden. Læs teksten under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE grundigt, inden du søger om optagelse. Der er åbent for ansøgninger i perioden 1. oktober 2018 kl. 00:00 - 3. december 2018 kl. 23:59.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Du skal have afsluttet en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelseseksamen (eux) eller kunne dokumentere en tilsvarende, afsluttet udenlandsk uddannelse. Der gives ikke dispensation fra dette krav. Vi anbefaler endvidere, at du har bestået engelsk og matematik på minimum B-niveau.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningen bliver du bedt om at svare på følgende:

 • Hvad er din motivation for at søge ind på Music Management? (Max 1000 anslag)
 • Hvor ser du dig selv karrieremæssigt om 5 år? (Max 1000 anslag)
 • Diskuter en aktuel og afgrænset udfordring i musikbranchen. (Max 2400 anslag)
 • Evt. supplerende bemærkninger. (Max 500 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende dokumenter:

 • Et CV, hvori du gør rede for din uddannelsesmæssige baggrund og brancherelevante joberfaring. Det skal fremgår om et givent arbejde er lønnet/ulønnet. Angiv desuden specifikke arbejdsopgaver/ansvarsområder (maksimalt én A4-side).
 • Kopier af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger (maksimalt tre).

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

Du betaler med kort via en betalingsportal på Varbi Admission, når du har udfyldt din ansøgning.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 23:59 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 23:59 CET den førstkommende hverdag.

Det er vigtigt at du inden den dato har betalt ansøgningsgebyret på 500 DKK, da din ansøgning ellers ikke er gyldig.

Optagelsesprøve

Tidslinje for optagelse på bachelor music management: vigtige datoer

 • Åbent hus på RMC: 7. november 2018
 • Frist for aflevering i Varbi Admission: 3. december 2018, kl. 23:59
 • 1. runde: Slutningen af december. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: Indkaldelse eller afslag senest 7. januar 2019 via e-mail
 • 2. runde, gruppeprøve & samtale: 24-25. januar 2019
 • Svar på 2. runde: Tilbud om studieplads eller afslag 10. april 2019 via e-mail
 • Studiestart: 19. august 2019

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Music Management, får bedømt deres ansøgning ved optagelsesprøvens 1. runde.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af den skriftlige ansøgning samt medsendte bilag. Du er ikke selv til stede.

2. runde består af en gruppeprøve samt en samtale. 2. runde varer én dag.

1. RUNDE

Ved optagelsesprøvens 1. runde vurderer et bedømmelsespanel din skriftlige ansøgning samt tilhørende bilag. Du er ikke selv til stede.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

 • Din uddannelsesmæssige baggrund, herunder karakterer fra din gymnasiale uddannelse.
 • Din evne til refleksion og skriftlig formulering.
 • Dit generelle kendskab til musikbranchen.
 • Din erfaring med at udvikle og/eller drive projekter i musikbranchen eller beslægtede brancher.

Der bliver IKKE lagt vægt på, om du selv kan spille et instrument. Uddannelsen sigter ikke på at uddanne musikere til at administrere egen karriere.

Bedømmelsespanelet består af tre bedømmere.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af bedømmelsen udvælges et antal ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde. Denne gruppe er normalt to- tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen.

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. rundes prøve er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

2. RUNDE - GRUPPEPRØVE & SAMTALE

Prøven består af en praktisk gruppeprøve efterfulgt af en individuel samtale.

 • Praktisk gruppeprøve
  Du skal sammen med en gruppe bestående af 6-7 ansøgere, løse en opgave der tager udgangspunkt i et realistisk scenarie fra musikbranchen. Varighed 120 minutter.
   
 • Individuel samtale
  Samtalen tager udgangspunkt i den praktiske gruppeprøve, din skriftlige ansøgning samt medsendte bilag. Du får lejlighed til at uddybe og perspektivere dine professionelle mål og din motivation for at søge optagelse på uddannelsen. Varighed 10 minutter.

Den praktiske gruppeprøve og samtalen gennemføres over for et panel bestående af tre bedømmere. Du må ikke tage andre personer med til samtalen.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Efter 2. runde foretages en samlet bedømmelse af gruppeprøven og den individuelle samtale.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

 • Din evne til refleksion.
 • Din evne til kommunikation og samarbejde samt kreativitet og nytænkning.
 • Dine visioner for dit fremtidige virke.
 • Din personlige motivation for at søge om optagelse på uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

Efter prøvens 2. runde optages et antal ansøgere. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøvens 1. og 2. runde. Der tages ved udvælgelsen desuden hensyn til musiklivets behov.

Der optages normalt seks studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil i midten af april via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres altid på dansk.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen består af en vifte af fag, som sammen klæder dig på til en karriere i musikbranchen, og som blander generelle samfundsfaglige og humanistiske fagområder, som økonomi, jura, kommunikation med professionsrettede studier.

Undervisningen veksler mellem dialogbaserede forelæsninger, gruppearbejde, projekt- og praktikforløb med vejledning, internationale studieture, skriftlige opgaver samt seminarer og virksomhedsbesøg. Undervisningen afvikles fortrinsvis inden for én årgang, dog kan fag og projekter afvikles på hold, der sammensættes på tværs af årgange og/eller uddannelser. I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på en videregående uddannelsesinstitution i udlandet eller et praktikophold i en virksomhed i udlandet.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du analyserer en selvvalgt problemstilling med relation til musikbranchen.

Uddannelsen har opbygget et internationalt netværk af virksomheder i musikbranchen, lige fra små enkeltmandsfirmaer til store multinationale selskaber. Den studerende får adgang til dette netværk, hvilket giver den studerende mange fordele både under studierne og i forhold til den studerendes senere erhvervsvalg. Netværket sikrer også, at uddannelsen altid er opdateret i forhold til udviklingen i branchen. I den daglige undervisning benyttes ofte gæsteundervisere fra musikbranchen.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG 1. SEM 2. SEM 3. SEM 4. SEM 5. SEM 6. SEM ECTS PR. FAG
Branchestudier 2,5 2,5 2,5 2,5 30   40
Projektledelse 5 5 5 5     20
Musikanalyse 2,5 2,5         5
Musiksociologi 5 5 7,5 7,5     25
Strategi og Organisation 7,5 7,5         15
Økonomi 7,5 7,5         15
Jura     7,5 7,5     15
Kommunikation og Markedsføring     7,5 7,5     15
Innovation og Entreprenørskab           10 10
Bachelorprojekt           20 20
ECTS i alt 30 30 30 30 30 30 180

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

Efter endt uddannelse vil Music Managers have opnået indsigt i musikbranchens virksomhedsområder, aktiviteter, produktionsvilkår og metoder samt praktisk erhvervserfaring inden for udvalgte områder af musikbranchen eller relaterede industrier. Uddannede Music Managers vil have indsigt i virksomhedens grundlæggende økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold samt omgivelser og rammebetingelser, der influerer på disse. Hertil kommer indsigt i musikkens historie, genrer, stilarter, samspillet mellem musik, kultur og samfund samt musikkens kunstneriske udtryk, skabende processer, teoretiske begreber og terminologier. Bacheloruddannelsen giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på en anden videregående uddannelsesinstitution. RMC udbyder ikke MM- uddannelsen på kandidatniveau.

Karrieremuligheder

Uddannelsen kvalificerer Music Managers til en bred vifte af job inden for musikbranchen, for eksempel hos musikselskaber, bookingbureauer, managementvirksomheder, festivaler, spillesteder, medie- og internetvirksomheder samt lignende jobs inden for beslægtede oplevelses- og kulturindustrier. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være svingende.

Lea Apollo, dimitteret i 2013


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder hos We Do Management, som er et managementbureau, jeg dannede med en medstuderende fra Music Management i efteråret 2011. Min stilingsbetegnelse er ikke entydig, men det mest dækkende er nok Manager. Udover det er Co-Owner og Partner hos We Do Management og Label Manager for Cheff Records.

Hvorfor valgte du at studere Music Management?
Jeg søgte ind på Music Management, da jeg qua mit daværende arbejde hos Sony Music kunne mærke, at jeg manglede en masse værktøjer til at arbejde i branchen. Ud over de menneskelige og sociale kompetencer, som mit arbejde kræver, er det vigtigt at kunne håndtere alt lige fra jura og økonomi til marketing, og det var blandt andet nogle af de fag, som uddannelsen tilbød – tilmed med direkte relation til musikbranchen.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Det er meget varierende. Overordnet kan man sige, at jeg arbejder meget tæt sammen med kunstnere og deres samarbejdspartnere, så det er i det samarbejde, mine opgaver bliver defineret. Men hvis man skal sætte nogle ord på, kan det være kontraktforhandling, økonomi, regnskabshåndtering, planlægning af karriereforløb med samarbejdspartnere, business to business udvikling, koordinering af musikvideoer og generelt uendeligt mange møder.

Emil Spangenberg, dimitteret i 2007


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder i dag som kommunikationschef i Wonderful Copenhagen, Hovedstadens udviklingshus indenfor turisme, events og international markedsføring.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
En typisk dag starter med et tidligt nyhedsoverblik, både aviser og digitalt. Når jeg kommer på kontoret, starter jeg typisk med teammøder eller briefings med min direktion om aktuelle sager og projekter. Den ene halvdel af mit job er meget operationelt i forhold til dansk og international presse – den anden del er mere strategisk i forhold til projektudvikling, idéudvikling og kontakt med en lang række af byens interessenter og iværksættere. Og så selvfølgelig en del kaffe og en masse musik på kontoret i løbet af dagen.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
For det første var uddannelsen en intens periode i mit liv sammen med nogle af de sjoveste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Men jeg synes, jeg fik en stor faglighed med mig, både i forhold til de faste samfundsøkonomiske fag og i forhold til de mekanismer (og udfordringer), der driver mange mindre, kreative erhverv.

Christian Møller, dimitteret i 2006


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder hos Universal Music Danmark, der er den danske afdeling af verdens største pladeselskab Universal Music Group. Min stillingsbetegnelse er A&R Manager, hvilket betyder, at jeg
har ansvaret for at finde og udvikle nye artister til det danske marked.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Jeg opdagede, hvad mine styrker var, og jeg blev bekræftet i, hvilken gren af musikbranchen jeg ønskede at arbejde i. Dernæst fandt jeg faget Branchekendskab meget relevant, da det gav mig både indblik i musikbranchen og inspiration fra nogle dygtige fagfolk. Sidst men ikke mindst har uddannelsen været med til at give mig et uvurderligt netværk i musikbranchen, hvorigennem jeg fik den praktikplads, der senere resulterede i mit drømmejob som A&R Manager.

Hvordan ser du fremtiden for musikbranchen?
Set fra mit perspektiv er det 100% det digitale marked, der er det alt dominerende lige nu og højst sandsynligt også i fremtiden. Jeg tror, at talentudviklingen er vigtigere end nogensinde, da markedet er oversvømmet med halvdårlige DIY-udgivelser. Der er brug for artister med store hits, der maser sig igennem og baner vejen igennem alt støjen.

Sidsel Nørgaard-Larsen, dimitteret i 2013


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som Music Project Manager hos WiMP Music og har fokus på VICE x WiMP Live Sessions. Sideløbende studerer jeg en kandidat i Management of Creative Business Processes på Copenhagen Business School.

Hvorfor valgte du at studere Music Management?
Music Management er drømmeuddannelsen for musikelskere med ambitionen om at forvandle passion til en professionel karriere. Efter fuldtidsarbejde på pladeselskabet Music for Dreams var det et naturligt valg at styrke min profil med en bred brancheindsigt og en forståelse for, hvordan man kan drive en succesfuld forretning i den kreative industri.

Hvordan ser du fremtiden for musikbranchen?
Jeg oplever en øget nysgerrighed på ny musik, visionære og dedikerede brancheaktører – og vigtigst af alt en bølge af nye, danske artister der kan – og bør – få succes på et internationalt plan.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2018, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Branchestudier:

Christian Taagehøj

 

Projektledelse:

Anette Kristensen

Christian Berg Larsen

 

Musikanalyse:

Anders P. Jensen

 

Musiksociologi:

Henrik Marstal

 

Strategi og Organisation:

Poula Helth

 

Økonomi:

Flemming Olsen

 

Jura:

Anne Sofie Alvad

 

Innovation og Entreprenørskab:

Anders Paarup

 

Kommunikation og Markedsføring:

Mie Falkenstrøm

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BA MM)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.