RMC's mangfoldighedsindsats

RMC ser en aktiv mangfoldighedspolitik som en forudsætning for, at konservatoriet kan indfri sin vision om at være en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik, der uddanner fremtidens kunstneriske innovatorer.

Det er afgørende for RMC's uddannelsesprofil og -kvalitet at fremme den bredest mulige repræsentation i institutionens kunstneriske og samfundsmæssige virke inden for de rammer, RMC er givet og selv har fastsat. Det gælder ikke blot i forhold til køn, etnicitet og sociale forhold, men også fx musikalske udtryksformer, alder, geografisk baggrund, seksuel orientering samt individuelle psykiske og fysiske forudsætninger.

RMC forpligter sig til at arbejde målrettet for at styrke og anspore mangfoldighed i alle aspekter af konservatoriets interne og eksterne virke og har herunder nedsat et permanent diversitetsråd med rådgivende reference direkte til rektor. I rådet sidder valgte repræsentanter for studerende, undervisere og administrative medarbejdere.

Diversitetsrådet skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet på RMC inden for konservatoriets kerneopgaver, og målet er at skabe en mærkbar fremgang i forhold til diversiteten på RMC. Rådet har et særligt fokus på områder, hvor der er begrænset fremskridt eller områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed for at opnå målet om attraktive, mangfoldige og åbne miljøer. Rådet udarbejder hvert andet år en handleplan for diversitet på RMC; første gang i 2021.

Se også: Mangfoldighedspolitik på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

Se også: Kommissorium for diversitetsråd på RMC

Se også: Opmærksomhedspapir til bedømmere ved optagelsesprøver på RMC