Ad Hoc Entrepreneurs: Middle-Layer Musicians and the Contemporary Media Landscape

27. okt. 2016
Afsluttet

Af Rasmus Rex Pedersen

Denne afhandling handler om hvordan strukturelle forandringer i medie- og musikindustrier former mellemlagsmusikeres organisering af professionelle aktiviteter og mediepraksisser. Dette undersøges gennem interation af analyser af strukturelle forandringer i musikindustrierne baseret på kvantitative branchedata, og kvalitative casestudier.

Afhandlingen bidrager til musikbrancheforskningen med en særlig interesse for musikernes perspektiv, og integrerer micro- og macro-perspektiver på økonomiske, organisatoriske, kommunikative og sociale konsekvenser af digitaliseringen.

Afhandlingen er struktureret i tre hoveddele.

Første del redegør for litteratur og begreber fra tre forskningsområder, som hver især dækker perspektiver på krydsfeltet mellem musikbranche (Horkheimer & Adorno 2006/1944, Hirsch 1972, Negus 2011/1993, Hesmondhalgh 2012, Wikström 2013), medier (Baym 2012, Baym & boyd 2012, Benkler 2006, Jenkins 2006, Hearn 2008, Meyrowitz 1985) og kulturelt arbejde (Ryan 1992, Banks 2007, Stahl 2013).

Anden del analyserer først de strukturelle og økonomiske forandringer i musikbranchen siden fremkomsten af digital distribution, fra et macro-perspektiv. Her argumenteres for at der er sket et markant skift i pengestrømmene fra pladebranchen til live- og forlags-brancherne, og at branchernes organisering har forandret sig som modsvar til dette. Der argumenteres endvidere for at digitaliseringen har medført en demokratisering af kulturel produktion, som polariserer musikbranchen og skaber udfordringer for mellemlagsmusikere.

Derudover belyses micro-perspektivet gennem analyse af empiriske casestudier af den professionelle organisering og mediepraksisser hos fire mellemlagsmusikere fra København og Boston i de tidlige 2010’ere. Casestudierne illustrerer de idiosynkratiske tilgange musikerne tager til at forme deres professionelle praksisser som modsvar til de strukturelle udfordringer – såvel i form af måden de styrker deres uafhængige professionelle organisering, som måden de udnytter nye medier til at udvikle deres kommunikation, medieproduktion og forretningsmodeller.

Tredje del udvikler de to primære analytiske temaer. Først udvikles forståelsen af musikere som entreprenører, og den sociale rolle for mellemlags rockmusikere som er opstået begrebsliggøres som ad hoc entreprenører. Dernæst udvikles forståelsen af relationen mellem nye medier og sociale forandringer ved at trække på Meyrowitzs (1985) begreb om feedback loops som en måde at forstå hvordan organisatoriske forandringer der opstår som modsvar til nye mediepraksisser, kan føre til en genetablering af en strukturel ligevægt, men bringe substantielle forandringer i musikeres sociale roller med sig.

Læs forskningsprojekt HER (i pdf-format)