Musik- og kulturskolen som demokratisk arena: Kunstnerisk medborgerskab og institutionalisering i dialektisk perspektiv

20. okt. 2020
Igangværende

Kunst og musik er en integreret del af det sociale liv og bidrager som sådan også til skabelsen, opretholdelsen og udviklingen af samfundet. Aktiv deltagelse i kunstneriske praksisser kan betragtes som en måde, hvorpå medlemmer af samfundet kan udøve deres medborgerskab på, idet sådanne praksisser udgør arenaer, hvor individer og grupper kan udtrykke sig og få ressourcer til aktivt at påvirke og positionere sig i den omverden, de lever i.
I dette forskningsprojekt undersøges det, hvordan musik- og kulturskolen gennem sin musikpædagogiske praksis kan ses som en arena for udvikling af børn og unges medborgerskab.

Mens både politikere og musikpædagoger har et eksplicit ønske om, at musik skal være ”for alle,” har undersøgelser peget på, at nogle grupper af sociale, økonomiske og/eller kulturelle grunde ikke benytter sig af tilbuddet om musikoplæring. Musik- og kulturskolerne har derfor oprettet forskellige outreach-projekter, der gennem målrettede pædagogiske tiltag forsøger at nå disse grupper.

Gennem en undersøgelse af et udvalg af denne type musikpædagogiske projekter bidrager dette forskningsprojekt med en dybere forståelse af, hvordan musikdeltagelse kan ses som en måde at erfare, udøve og forhandle medborgerskab på, samt af de muligheder og udfordringer, der er knyttet til institutionaliseringen af sådanne praksisser i musik- og kulturskolen.

Projektet påbegyndes i Januar 2021